Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-59-ПР/2013 г.

Понеделник, 11 Ноември 2013 11:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжериен комплекс в имот №102020 с площ 8.069 дка, местност „Долни лозя - 2" в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С.Г.Ш

От тук може да изтеглите пълния текст на решението