Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-58-ПР/2013 г.

Вторник, 05 Ноември 2013 15:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.3 и площ 3500 м2 в местността „Колибите", землище на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Р.Ч.О

От тук може да изтеглите пълния текст на решението