Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-57-ПР/2013 г.

Петък, 01 Ноември 2013 15:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 04279.619.77, бул. „Св. Димитър Солунски" по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението