Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-56-ПР/2013 г.

Неделя, 27 Октомври 2013 15:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11 и площ 61.56 м2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.355 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград (УПИ VІІ в кв. 3 по плана на ЦГЧ), община Благоевград, област Благоевград в кабинет за рентгенови снимки", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: М.П.Я и В.П.И

От тук може да изтеглите пълния текст на решението