Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-53-ПР/2013 г.

Неделя, 27 Октомври 2013 13:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на овцеферма в поземлен имот №017445 с площ 6868 м2, местност „Блатата" в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: А.Г.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението