Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-52-ПР/2013 г.

Неделя, 27 Октомври 2013 13:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за угояване на телета в поземлен имот с идентификатор 03504.230.7 и площ 1728 м2, местност „Сухата чешма" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С.С.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението