Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-35-ПР/2013 г.

Петък, 02 Август 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда с идентификатор 04279.602.283.2, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ ІV-602.283, 602.518 в кв. 1 по плана на гр. Благоевград от магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания

възложител: С.А.Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението