Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-24-ПР/2013 г.

Сряда, 03 Юли 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Овцеферма в имот с № 000166, землището на с. Петрелик с ЕКАТТЕ 56109, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МАКС – СТРОЙ 91“ ЕООД, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Шипка“ № 7, ЕИК: 200905365

От тук може да изтеглите пълния текст на решението