Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-17-ПР/2013 г.

Вторник, 21 Май 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Залесяване на 67 дка с двугодишни фиданки „Пауловния“ за производство на биомаса и изграждане на капкова напоителна система в имоти с №№000155, 000156, 000157, 000158, 000159, 000160 и 000162 в землището на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Михаела Михайлова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението