Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-15-ПР/2013 г.

Понеделник, 20 Май 2013 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв. 49 по плана на гр. Петрич) по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението