Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-11-ПР/2013 г.

Сряда, 24 Април 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на овощна градина от орехи в имоти с № №028026, 028027 и 028028 с обща площ 15.476 дка, местност „Габеро“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Павлина Димитрова Кокалкова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението