Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-54-ПР/2021 г.

Петък, 26 Ноември 2021 13:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 бр. преживни животни /агнета и ярета/ в поземлен имот с идентификатор 77058.12.170, местност Нишанлии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото технологично оборудване за овцефермата“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението