Архив ЕО - 2009 г.

БД-04-EO/2009 г.

Сряда, 09 Септември 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 04- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на имот № 067052 с площ 27.301 дка, местност “Каратабак”, землище с. Капатово, Община Петрич за фотоволтаична централа “Каратабак - 1”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението