Архив ЕО - 2011 г.

БД-18-EO/2011 г.

Сряда, 28 Декември 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.78.121, местност „Герена” по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област  Благоевград с цел отреждането на имота за „Фотоволтаична електрическа централа”

възложител: Милко Филипов Янчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението