Архив ЕО - 2011 г.

БД-16-EO/2011 г.

Вторник, 13 Декември 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 073099 с  площ 29.564 дка, местността “Власовица”, землище на с. Бачево, Община Разлог, Област Благоевград  с отреждане и застрояване  за «Фотоволтаична електроцентрала» 

възложител: „ВАС РЕЗЕРВ”ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението