Архив ЕО - 2011 г.

БД-12-EO/2011 г.

Вторник, 26 Юли 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за  регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 033017 с площ 19.603 дка, местност “Сусарник” в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни с цел преотреждането му от нива „за фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „ХЕЛИОС ЕНЕРЖИ ПРИМ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София -1220, ж.к. „Надежда 1”, бл. 109, вх. Г, ет. 9, ап. 90, ЕИК 201148064

От тук може да изтеглите пълния текст на решението