Архив ЕО - 2019 г.

БД-20-EO/2019 г.

Петък, 29 Ноември 2019 10:20

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка заза „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за промяна на предназначението от „нива“ в за „производствени и складови дейности, и магазини“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. Т. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението