Архив ЕО - 2017 г.

БД-17-EO/05.10.2017 г.

Понеделник, 09 Октомври 2017 10:54

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/05.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 062008, местност „Песоко“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „производствено - складови дейности - производство на пелети“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на външен водопровод и външно ел. захранване до имот № 062008, местност „Песоко“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЛОПОВО“ ЕООД , ЕИК 202769597

От тук може да изтеглите пълния текст на решението