Архив ЕО - 2015 г.

БД-19-EO/2015 г.

Вторник, 06 Октомври 2015 15:08

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.28.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „земеделска земя“ в „съоръжения на водоснабдителната мрежа“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, ЕИК 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението