Архив ЕО - 2015 г.

БД-11-EO/2015 г.

Понеделник, 27 Април 2015 13:35

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) - План за застрояване (ПЗ) за улична регулация и гробищен парк , кв. 78, гр. Добринище, поземлени имоти с идентификатори 21498.350.102, 21498.350.515 и 21498.350.608 по одобрена кадастрална карта на гр. Добринище и ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.139.72 и поземлен имот с идентификатор 21498.139.21 по одобрена кадастрална карта на гр. Добринище от селско стопански земи /ниви/ в урбанизирани територии /гробищен парк/ при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1, ЕИК 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението