Архив ЕО - 2012 г.

БД-04-EO/2012 г.

Сряда, 28 Март 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.607.32 в местността „Бачиново“ по КК на гр. Благоевград, за „Изграждане на комплекс от жилищни сгради за постоянно обитаване, СПА център и тенис кортове към него“, община Благоевград, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „УНИСПОРТ“ ЕАД,   с адрес гр. Благоевград - 2700, ул. „ Иван Гарванов“ № 1Б, ЕИК 175167623

От тук може да изтеглите пълния текст на решението