Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-14/2022 г.

Петък, 29 Април 2022 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-14/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.110.12, местност Джампалица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, А. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението