Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Белица и екологична оценка към него

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по изготвения предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Белица, включително и на доклад за екологична оценка (ЕО) на ОУП на община Белица

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща
Възложител на общия устройствен план и на екологичната оценка към него е: Община Белица, област Благоевград.
Пълен пощенски адрес - 2780 БЕЛИЦА, УЛ. "ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН" № 15, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Телефон, факс и e-mail - тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти - Радослав Ревански - Кмет на община Белица

2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт
Общият устройствен план на община Белица се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата и РИОСВ-Благоевград.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Белица, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2035 г.

Етапите на изпълнение на плана са:

 1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, "Наредбата за ЕО" /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Общият устройствен план на Община Белица е с общински териториален обхват в област Благоевград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (HEM)

В териториалният обхват на общината попада част от защитена зона от Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.) BG0000495 "Рила" за опазване на природните местообитания и за опазване на дивите птици.
Територията на община Белица попада в национален парк „Рила", т.е. в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

д) основни цели на плана/програмата
Главната цел на екологичната оценка на ОУП Белица е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Основната цел на ОУП на община Белица е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото "вписване" на общината в групата от съседни общини в границите на област Благоевград.
Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Белица е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

 • Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;
 • Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;
 • Развитие на елементите на техническата инфраструктура;
 • Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;
 • Опазване обектите на културното наследство;
 • Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)


Проекта на Общ устройствен план на Община Белица ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

 1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г" и т. 2 „а-в" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка.
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП.
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана.

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Белица.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

 • Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
 • Решение на Общински съвет Белица на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лица притежаващи необходимата квалификация определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес: https://obshtinabelitsa.com/
Община Белица: 2780 БЕЛИЦА, УЛ. "ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН" № 15, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД в сградата на община Белица работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Лице за контакти: Яхя Джамбазки - 0896603422.

6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 10.10.2018 г.

7. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:
Община Белица: 2780 БЕЛИЦА, УЛ. "ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН" № 15, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД в деловодството в сградата на община Белица.
Доклада по Екологична оценка към ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, което ще се състои на 14.11.2018 год. от 11.00 часа, място: заседателна зала на Община Белица.
.