Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Кочериново и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 27.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Кочериново, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Община Кочериново съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че е изработен Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА Кочериново.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 27.10.2016 г. е открита процедура за ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Кочериново, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Общия устройствен план и доклада за екологична оценка към него са на разположение на интересуващите се в периода 27.10.2016 г. - 28.11.2016 г., всеки работен ден от 15.00 до 17.00 часа в стая № 4 в сградата на Община Кочериново, както и на интернет страницата на общината www.ob-kocherinovo.bg


Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в общинския информационен център на община Кочериново , както и на тел.: 07053/2011; факс: 07053/2330; електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Лице за провеждане на консултациите : арх. Екатерина Баханова тел.: 07053/2150; факс:07053/2330; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУПО и ЕО е 17 ч на 28.11.2016 г.

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал.1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира:


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО и на Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост към него.


Общественото обсъждане ще се проведе на 28.11.2016 г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, пл. „ Трети март“ № 1. Цялата документация е на разположение за разглеждане в периода 27.10.2016 г. - 28.11.2016 г., всеки работен ден от 15.00 до 17.00 часа в стая № 4 в сградата на Община Кочериново, както и на интернет страницата на общината www.ob-kocherinovo.bg


В посочения срок се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси на заинтересуваните страни по документите – предмет на общественото обсъждане. Всички, които проявяват интерес, са поканени да присъстват на общественото обсъждане на проекта.

 

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на ОУПО и Доклада за Екологичната оценка към него е Община Кочериново, гр.Кочериново, област Кюстендил, пл. „Трети март” № 1; Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел.: 07053/2011; факс: 07053/2330; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за връзка : арх. Екатерина Баханова – главен архитект, тел.: 07053/2150; факс:07053/2330; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНА
Основание за изготвяне на ОУП на община Кочериново е чл 124 ал 1 от ЗУТ във връзка с параграф 123 ал 1 от ЗУТ и Решение № 70 от Протокол № 9 от 7 юни 2013г на ОбС гр.Кочериново
Период на действие на плана е 20 г.
Териториалния обхват на плана е община Кочериново, област Кюстендил;
Проекта за ОУП и ЕО на ОУП на община Кочериново се финансира от държавния бюджет и съфинансира от общинския бюджет на община Кочериново
ОУП се изработва в две фази- Предварителен и Окончателен проект и се предвижда обществено обсъждане и консултации
Орган, отговорен за одобряване на плана е Общински съвет гр. Кочериново
Орган, отговорен за прилагането на плана е Общинска администрация Кочериново
Общият устройствен план на община Кочериново се разработва от „ЕЛЕКТРА-КОНСУЛТ” ЕООД гр.София, колектив с ръководител проф. д-р. арх. Борислав Борисов
На територията на община Кочериново са обявени три защитени зони по Натура 2000 и една природна забележителност

  • Защитена зона „Кочериново” BG0002099
  • Защитена зона „Бобошево” BG0002107
  • Защитена зона „Скрино” BG0001013
  • Защитени територии – Природна забележителност „Стобски пирамиди” , обявена през 1964г

Поради това, като приложение към Екологичната оценка /ЕО/, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
Проектът на ОУПО и ЕО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ

Основни цели и задачи на плана

Общият устройствен план е стратегически важен документ за управлението на община Кочериново. С общия устройствен план на общината ще се определят:
1. Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
3. Извън урбанизираните територии - изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
4. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.

Главната цел на ОУП, съгласно Техническо задание за изработването му, е да създаде необходимата териториално-устройствена рамка , условия и правила за решаване на основните приоритети и стратегически цели за бъдещото развитие на общината. Да осигурява с последващо устройствено планиране оптимални бизнес и социални условия за устойчиво развитие на община Кочериново, чрез максимално ефективно използване на нейните ресурсите в т.ч.: природни, социално – демографски, финансови, геостратегически и инфраструктурни.
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:

  • Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват качествените характеристики, целостта и стабилността на природната й среда.
  • Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите планови периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие - регионален план за развитие на Югозападния район за планиране, областната стратегия и общин¬ския план за развитие, както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ОПР за периода 2014-2020 г., респ. в ежегодните про¬грами за изпълнението му. Създаване на устройствена основа за между общинско сътрудничество за развитие на функционалните системи и активности.
  • Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на максимален ефект при инвестирането и на баланс между общински и частните интереси.
  • Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхра¬ня¬ване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи