Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Якоруда и екологична оценка към него

Вторник, 19 Юли 2016 11:50

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 15.07.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Якоруда, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Якоруда, област Благоевград

Пълен пощенски адрес - 2790 ЯКОРУДА, ул. “Васил Левски” № 1

Телефон, факс и e-mail - 07442 23 28/ 07442 26 28/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лица за контакти:
Беди Осман - Зам. кмет на община Якоруда
0889998987 /Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Магдалена Богданова —Зам. кмет на община Якоруда
0888969642/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Арх. Лъчезар Лалев - Ръководител на проектантския екип
0878803670/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на община Якоруда се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл. 17, ал.З от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Якоруда, настоящият ОУП е с планов хоризонт 2035 г. След влизане в сила на окончателния проект на ОУП, неговите предвиждания стават задължителни за подробното и инвестиционното проектиране. Прилагането на предвижданията на ОУП става посредством разработването на устройствени планове от по-нисък йерархически ранг за отделни по-малки територии (подробни устройствени планове). Подробните устройствени планове задължително се съобразяват с предвижданията на Общия устройствен план и правилата и нормативите за неговото прилагане. В този смисъл като етапи на изпълнение на ОУП могат да се разглеждат етапите на последващото подробно планиране и проектиране.

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият устройствен план на Община Якоруда е с общински териториален обхват в област Благоевград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

Съгласно отговор на МОСВ до община Якоруда (изх.№30(1)09.01.2015г.), на територията на община Якоруда попадат следните елементи на Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000 "):

А. Защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии:
• Част от Национален парк "Рила", обявен със Заповед №397/15.10.1999 г. на МОСВ;
• Защитена местност "Белаците", обявена за природна забележителност със Заповед №521/20.05.1985 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед №РД-652/26.05.2003г. на министъра на околната среда и водите;
• Природна забележителност "Честна", обявена със Заповед NQ521/20.05.1985 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет.
Б. Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000":
• Част от защитена зона BG0000495 "Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 100/2008 г.);
• Част от защитена зона BG0000495 "Рила" за опазване на природните местоабитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ . бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
33 BG0000495 "Рила" е от тип "С", т.е. границата на зоната, определена за опазване на природните типове местообитания и на дивата флора и фауна изцяло се припокрива с границата на зоната, определена за опазване на дивите птици.

д) основни цели на плана/програмата;
Основните цели на ОУП на община Якоруда могат да се обобщят както следва:
Да създаде териториална планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на общината и изграждане на населените места в хармония със съществуващите природни социално-икономически и регионални характеристики и условия.

Тази цел се осъществява паралелно и координирано с реализирането на приоритетите в Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Якоруда:
• Развитие на човешкия потенциал
• Постигане на устойчив растеж и икономическо развитие
• Развитие на техническата инфраструктура в община Якоруда
• Ефективна администрация в полза на населението и бизнеса

С ОУПО се дават устройствени решения в следните направления:
• Структура на територията - устройствените зони за обитаване, производство, рекреация, природозащита, природо-възстановяване, комуникация и инфраструктура.
• Строителните граници, в т.ч. и терените за ново селищно развитие, при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие.
• Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.)

• Комуникационо-транспорна система - Главната и обслужваща улична мрежа, републиканската, общинска и локална пътна мрежа.
• Инженерната инфраструктура - Трасетата, обектите, мрежите и съоръженията на Електро, ВиК и телекомуникационните системи
• Недвижимите културни ценности - защитени архитектурни, културни, археологически зони и единични обекти - паметници на културата.
• Обектите на социалната и институционална инфраструктура - системи "Образование", "култура и духовно развитие", "здравеопазване", "Спорт и младежки дейности" и др., които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за обществото.
• Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда.
• Устройствено и композиционно естетическо оформяне на урбанизирания и естествен ландшафт.
• Разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели.
• Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие, хармоничност и устойчивост на устройствените условия.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Якоруда ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ОУП, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
Кмета на община Якоруда.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината. В този смисъл компетентен орган, по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 10 от Закона за опазване на околната среда е Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
Орган по прилагането на окончателния проект на ОУП след неговото одобряване е Община Якоруда - главният архитект на общината съответните структури по устройство на територията в общинската и районната администрация на общината.