Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Рила и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 29.06.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Рила, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Рила с адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, Телефон, 0884/400944; факс: 0705/29911, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общият устройствен план на община Рила се разработва от „ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“. Планът се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Рила.

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Основната цел на ОУП на община Рила е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за превръщането на общината в мощен и специфичен функционално-пространствен фактор в надобщински и регионален контекст.

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Рила, предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления:
• развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината;
• развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите функции;
• осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена среда.

Реализацията на така формулираните устройствени решения е свързано с решаване на следните задачи:

 1. Да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на околната среда в перспективен период до 2025-2030 година.
 2. Да предложи функционално зониране на територията, чрез:
 • пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;
 • определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални зони;
 • регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване на различните видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните устройствени режими;
 • определяне на мястото на община Рила и на общинския център в териториално- пространствените структури от различен йерархичен ред;
 • изготвяне на правила и нормативи за устройство на общинската територия, включително и специфични такива за териториите, за които това е необходимо;
 • предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение;
 • развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно- историческото наследство;
 • обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост;
 • определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и мерките за устройствена защита;
 • определяне на границите на териториите за природна защита и културно- историческа защита и начините на тяхното използване;
 • определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване.

Формулирани по този начин, целите и задачите на ОУП на община Рила произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Основните задачи на плана са групирани в три групи, както следва:
Първата група задачи на ОУП са с концептуален (стратегически) характер. В този смисъл, ОУП на община Рила предлага решения на следните задачи:

 • да установи състоянието на ресурсите и потенциалите с които разполага общината и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията;
 • определяне (на обективна основа) насоките за пространствено развитие на общината за перспективния срок на действие на плана както и основните параметри на демографското й развитие;
 • да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извънселищни територии;
 • да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за понататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за устойчивост в развитието;
 • да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи.

Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна функционална насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация и управление на плана. Като такива могат да бъдат формулирани следните задачи по определяне на:

 • организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера;
 • йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й;
 • възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;
 • изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система;
 • условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане на факта, че общината е мощна притегателна дестинация за туристическия поток, а голяма част от общинската територия е защитена;
 • необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП.

Третата група задачи на ОУП е свързана с:

 • предлагането на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време ще дава възможност за реализация на доказани обществени интереси;
 • отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените;
 • предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове територии при съобразяване с кадастралните карти (КК) и картите на възстановената собственост (КВС).

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 29.07.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Рила.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Рила: пл. Възраждане“ №1, ст.№ 1, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: http://grad-rila.bg/

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Рила, ст. № 1, на факс 0705/29911 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Георги Тодоров - Главен архитект на Община Рила, тел. 0884/400944 и Лазар Чавков - Зам. кмет „РРСПХД“, тел. 0887/564735

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 28.07.2016г.