Архив Прекратени процедури

13-АПК/2021

Петък, 08 Октомври 2021 11:57

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.27 и 56126.175.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението