Прекратени процедури

01-АПК/2022

Вторник, 11 Януари 2022 11:36

РЕШЕНИЕ  № 01-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №01-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на метален навес – ниско свободно застрояване в поземлен имот с идентификатор 43565.41.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org , секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

възложител: Я. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението