Прекратени процедури

12-АПК/2021

Петък, 08 Октомври 2021 11:55

РЕШЕНИЕ  № 12-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №12-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на полиетиленови оранжерии в поземлен имот с идентификатор 59077.45.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „БАЛКАН ФРУТ ГРУП“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението