Решения по ОВОС

БД - 03/2014 г.

Вторник, 16 Декември 2014 11:00

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 3/2014 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

ОДОБРЯВАМ осъществяването на инвестиционно предложение: «Изграждане на спортен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.424.452 и с площ 102989 кв. м по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград»

възложител: Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ЕИК: 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението