Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Петък, 22 Декември 2017 12:03

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на река Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на река Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „Енерджи инвест БГ“, ЕИК: 201529955, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов“ № 50, за което е издадено Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-46-ПР/2012 г. е загубило правното си действие.