Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Понеделник, 13 Септември 2021 13:10

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и собствен водоизточник в имот №027054 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и собствен водоизточник в имот №027054 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, за което е издадено Решение №БД-19-ПР/14.04.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-19-ПР/14.04.2016 г. е загубило правното си действие.