Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №48/2015 г.

Понеделник, 13 Юли 2015 10:25

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма в имот №032102, с площ 2,775 дка, местност „Топавица“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционно предложение се предвижда в имот №032102, с площ 2,775 дка, да бъде изградена кравеферма за отглеждане целогодишно на 50 бр. крави в лактация. Предвижда се изграждането на обор със застроена площ от 500 м2 и битова сграда за ползване от гледачите на животни и за събиране на млякото със застроена площ от 100 м2.
Електроснабдяването на имота ще се осъществи чрез съществуваща мрежа на с. Корница, чрез подземен кабел с дължина 450 м.
Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди и за отглеждане на животните ще се осигури от съществуващия селищен водопровод чрез водопроводно отклонение с дължина около 450 м.
Битовите и производствените отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма, която ще бъде изградена в имота.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
- защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/2013 г.);
- защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и кметство с. Корница, и директора на БДЗБР.