Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №79/2014 г.

Сряда, 08 Октомври 2014 00:00

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в имот № 000375, местност „Мездра", землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 40 м. Добиваната вода в обем 15500 м3/годишно ще се използва за напояване на трайни насаждения (череши и праскови), находящи се в съседни имоти с №№ 041001, 041002, 041003, 041004, 040002, 0400003, местност „Паприте" и № 042015, местност „Разлоговец" с обща площ 24.581 дка, землище на с. Беласица, община Петрич.
Заявеното инвестиционно предложение за изграждане на сондажен кладенец попада в обхвата на т. 2, буква "г" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че имотът не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0001023 „Рупите – Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Mинистерски съвет (ДВ. бр.107/2007 г., изм. и доп.);
• защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Mинистерски съвет (ДВ. бр.85/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони BG0001023 „Рупите – Струмешница" и BG0000167 „Беласица".

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и кметство с. Беласица и директора на БДЗБР.