Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 34/2011 г.

Сряда, 10 Август 2011 23:00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Редстоун Благоевград” ЕООД, гр. София, бул. „Г. С. Раковски” № 163, ет. 1, ап. 4

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговско развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.130.648 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград с площ 26594 кв.м”

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на търговско развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост попада в обхвата на т. 10, буква «б»  от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация и от направената в РИОСВ – Благоевград справка се установи, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имот с идентификатор 04279.139.648 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо се намира най-северната граница на защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от ЗООС, поради което попада и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ. бр. 73 от 2007г.) и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо намиращата се защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко”, чрез процедурата по ОВОС съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград