Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 33/2011 г.

Сряда, 27 Юли 2011 23:00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Д-М-2011” ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „Крали Марко” № 8-Б, ап.18, ет. 6 

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Чучулига” на река Пиринска Бистрица в землища на с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда водовземане от река Пиринска Бистрица на кота 155 м при устието на р. Петровска в землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, оразмерено за 6 м3 и водоползване на кота 79 м в землище на с. Кулата, община Петрич. Трасето на водопровода е ~ 3400 м и ще се засегне общинска собственост. Предвижданата проектна мощност е 1 200 kW.

Описаното инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, предвиденото за реализиране инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0001023 «Рупите – Струмешница» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приети с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. ( ДВ, бр. 107/2007 г. ) и BG0002098 «Рупите», за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.28/2010 г.);

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони .

Представената информация в уведомлението е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на общините Петрич и Сандански, на селата Кулата и Ново Ходжово и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.