Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 30/2011 г.

Сряда, 20 Юли 2011 23:00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИСТРИЦА”ООД , ГР. БЛАГОЕВГРАД, ул. „ Васил Априлов” № 21

документация за инвестиционно предложение: „Изземване на пясък и баластра от руслото на р. Струма от новообразувал се остров в количество до 5000 куб.м намиращ се в землището на с. Зелен дол, Община Благоевград, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционно предложение „Изземване на пясък и баластра от руслото на р. Струма от новообразувал се остров в количество до 5000 куб.м, намиращ се в землището на с. Зелен дол, Община Благоевград, Област Благоевград” е включено в т. 2, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1 от ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация и от направената в РИОСВ – Благоевград справка се установи, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Островът, определен съгласно приложените координатни точки”, не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо се намират най-южната граница на защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици и най-северната граница на защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, поради което попада и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от (Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”, и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо намиращите се защитена зона BG0002107 “Бобошево” и защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко”,  чрез процедурата по ОВОС съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград, кмета на с. Зелен дол и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.