Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 29/2011 г.

Неделя, 17 Юли 2011 23:00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ” ЕООД, ГР. РАЗЛОГ, Промишлена зона, ул. „Годлевско шосе” № 1

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ в имот №61813.750.155 по кадастралната карта на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на МВЕЦ с капацитет 300 кW за производство на електроенергия, чрез водовземане от р. Язо, след изтичалото на ВЕЦ „Разлог с координати Y 41? 52' 50,843" и Х 23? 26' 55,636", ползване на съществуващ промишлен водопровод с ф 800 мм и капацитет 710 л/сек., собственост на „Разлог Биоенерджи” ЕООД и площадка на МВЕЦ с координати Y 41? 53' 39,641 " и Х 23? 29' 21,360" (по координатна система WGS-84).

Площадката за МВЕЦ е на територията на имот №61813.750.155 по кадастралната карта на гр. Разлог.

Предвижданото заустването на отработените води е да се включат в съществуващ водопровод, който изтича на кота 800.22 м в Бела река.

Описаното инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, предвиденото за реализиране инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона “Пирин” с код BG 0000209, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.3.2007 г. списък от защитени зони и защитена зона “Пирин” с код BG 0000209, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.);

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представената информация в уведомлението е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Разлог и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.