Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 27/2011 г.

Неделя, 12 Юни 2011 23:00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВАСИЛ ИВАНОВ ТРАНТИН - УПРАВИТЕЛ НА „БОБИ - ВАСИ” ООД, ГР. ЯКОРУДА, ул. „Екзарх Йосив” № 3

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на вятърна електроцентрала”, предвидено да се реализира в проектен поземлен имот с номер 000305 в землището на с. Бунцево, Община Якоруда, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация предвиждате изграждане на вятърна електроцентрала  с един брой ветрогенератор с мощност 800 кW, изполващ силата на вятъра за производство на електроенергия.

Инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква „и” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представената информация и документация, става ясно, че не се предвижда инвестиционното предложение да се реализират в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо намиращата се защитена зони е BG0000630 “Рила юг” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разгледана по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие.

Представената с уведомлениета информация и документация е пълна и не е необходимо нейното допълване.

Предвид, че инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС, във връзка с разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за ОС, за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по ОВОС, по реда на ЗООС и при спазване на разпоредбите на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. В тази връзка, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Якоруда и до кмета на с. Бунцево.