Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 26/2011 г.

Петък, 10 Юни 2011 10:30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИБРАХИМ ХАДЖИ - УПРАВИТЕЛ НА „МЕГАТРЕЙД - ИНВЕСТ” ЕООД, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, С. КОРНИЦА, ул. „Георги Бенковски” № 44

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Марево, десен приток на р. Туфча в землище на с. Корница, община Гоце Делчев”.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Марева, десен приток на р. Туфча, в землището на с. Корница, община Гоце Делчев. Предвижда се МВЕЦ да бъде изградена по класическа схема за ВЕЦ, включваща водохващане на кота дъно река 1080 м (на 50 м след мост на реката), напорен тръбопровод с диаметър ф426 мм и дължина 2000 м, вкопан в траншея с трасе по левия бряг на реката в сервитута на общински път (имот № 037125 и №036136), сграда на МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 875 м непосредствено до пътя в имот №2/0,7 (земи по чл.19 на община Гоце Делчев) и присъединяване към електропреносната мрежа 20 кВт с подземен кабел в сервитута на пътя (имот №036136). Предвижданата МВЕЦ ще бъде със застроено водно количество Qзастр.= 0,200 м3/сек, мощност 315 кВт и годишно производство на електроенергия 2,0 млн. кВтч/год. При изграждането на основните съоръжения на ВЕЦ предвиждате да бъдат засегнат площи общинска и публична държавна собственост:

Описаното инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представената информация и документация, става ясно, че не се предвижда инвестиционното предложение да се реализират в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: водохващането и по-голяма част от трасето на напорния тръбопровод попадат в границите на защитена зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 107 от 2007 г.) и в защитена зона BG0002126 “Пирин буфер” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 41 от 2011 г.) – водохващането, а трасето на напорния тръбопровод се явява граница на зоната.

Предвид, че инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС, във връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за ОС, за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по ОВОС, по реда на ЗООС и при спазване на разпоредбите на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС.

Разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще проведем след предоставяне на поискана информация.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански и до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”- Благоевград.