Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 61/2012 г.

Понеделник, 27 Август 2012 23:00

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за капково напяване на лозови насаждания находящи се в имоти №019015 и №019007 в местност „Дълбок андък“, имот №101004, местност „Турската ширина”, имоти №076001 и №123003 в местност „Ширината“ и имот №039001 в местност „Турските лоза“, землище на с. Смочево, община Рила, област Благоевград и добив на подземни води от два броя тръбни кладенци съответно в имоти №039001 и №019030, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението Ви за капково напояване на лозови масиви и добив на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м, е включено в т. 1, буква «в» и т. 10, буква «н» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са  разположени следните защитени зони:

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на напоителна система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с номера 019015, 019007, 101004, -76001, 123003 и 039001 с обща площ на имотите 40,478 дка в землището на с. Смочево, общ. Рила, обл. Кюстендил“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС:

Съгласно представената информация се констатира следното:

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и село Смочево.