Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 30/2012 г.

Понеделник, 07 Май 2012 23:00

инвестиционно предложение: „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в УПИ ІІІ, кв. 3 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо чл. 13а, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация на площадката (УПИ ІІІ, кв. 3 по плана на гр. Петрич) се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Предвижда се да се разшири съществуващата дейност с отпадъци от черни и цветни метали с нови дейности, включващи център за разкомплектоване на около 200 бр./год. ИУМПС и до 50 т/год. ИУЕЕО. 

Предвижданите нови дейности по разкомплектоване на ИУМПС самостоятелно попадат в обхвата на т. 11, буква “д” на Приложение № 2 на ЗООС и се явяват и разширение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, предвид което посоченото по–горе инвестиционно предложение подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич.