Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 18/2012 г.

Вторник, 06 Март 2012 22:00

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обслужване за търговска дейност и паркинг“ в част от имоти с идентификатори №04279.617.1, №04279.617.14 и №04279.617.60 по одобрени Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на сграда за комплексно обслужване, в която ще се обособи помещение за търговска дейност (кафе-сладкарница) и паркинг с капацитет ~ 48 бр. паркоместа.

Така заявено инвестиционното предложение е включено в т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, предвидената за усвояване в инвестиционното предложение територия, не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони:

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони  BG0001022 „Орановски пролом - Лешко” и BG0002099 „Кочериново“, по реда на глава трета от същата.

До момента няма издадена заповед по смисъла на чл. 12, ал. 6 и чл. 19, ал. 1 от ЗБР и в този смисъл няма изрична забрана за реализиране на инвестиционни предложения от такъв характер. В тази връзка инвестиционното предложение подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитени зони.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмшница”.