Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №76/2018 г.

Сряда, 05 Декември 2018 16:38

Възложител:ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в имот №004176, местност „Кокошките“ в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение За инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ - гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с капацитет 4975 еквивалентни жители в имот №004176, местност „Кокошките“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и съпътстваща инфраструктура – обслужващ път, външен ел. провод, довеждащ и отвеждащ канал и довеждащ водопровод”, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с Решение № БД-30-ПР/2012 г. Същото е загубило правно действие, тъй като в срок от пет години от издаването му не е започнало осъществяване на ИП, съгласно писмо с изх. 484(2)/23.11.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, предвид което заявеното инвестиционно предложение се явява ново инвестиционно предложение.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова ПСОВ с капацитет 4975 екв. ж. в имот №004176 с площ 3.753 дка с начин на трайно ползване „канализ. провод“. Предвидено да бъдат изградени:
- технологична и административна сграда;
- довеждащ водопровод до площадката на ПСОВ с дължина 1540 м, чрез който ще бъде осигурено захранване от водопроводната мрежа на гр. Хаджидимово;
- нов довеждащ колектор ф 500 с дължина 10 м;
- довеждащ асфалтов път с дължина 1200 м;
- изграждане на електрозахранващ кабел до КТП на площадката за ПСОВ;
Канализационният колектор до площадката и заустването във водоприемник р. Места е съществуващ/изграден. На този етап в р. Места се заустват непречистените отпадъчни води от канализационния колектор, отвеждащ отпадните води на гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески. След изграждането на ПСОВ се предвижда запазване на мястото на заустване на отпадъчните води.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-461(2)/04.12.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 “Места”, определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на електроснабдяване и водоснабдяване на имота и по отношения на предвиденият за изграждане обслужващ път и нов довеждащ колектор, което затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона. В тази връзка с искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС бъде представена и следната информация:
1. Координатни точки на трасетата на линейните обекти на техническата инфраструктура (електропровод, водопровод, нов довеждащ колектор и път), придружени от информация за използваната координатна система, или да се приложат схеми на електрозахранване, водоснабдяване, нов колектор и път.
2. Да се направи описание и характеристика на всички имоти, които ще бъдат засегнати от предвидените за изграждане инфраструктурни връзки (електропровод, водопровод, нов колектор и път).
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено на кметовете на кметовете на с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Садово, община Хаджидимово и директора на БДЗБР