Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1087/2018

Вторник, 27 Ноември 2018 15:46

Изх. №4004(1)/26.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане дърводелска работилница в УПИ XXXIV в кв. 246, образуван от имоти 3292 и 5148 по подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.7230 в местността „Панаирски ливади“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ГЕОРГИ КАЛАПОТЛИЕВ“

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4004/19.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане дърводелска работилница в УПИ XXXIV в кв. 246, образуван от имоти 3292 и 5148 по подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.7230 в местността „Панаирски ливади“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в урбанизирана територия с площ 3478 м2 и начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ да бъде изградена двуетажна сграда за производство на мебели. В сградата е предвидено да се разположат работно помещение - работилница, склад за материали, сервизни помещения, и стълбище, като над санитарно - битовите помещения е предвидено обособяване на второ ниво на което ще се разположат офис и санитарен възел. Водоснабдяването питейно - битови нужди на сградата ще се осъществи от изграден уличен водопровод, а образуваните отпадъчни води е предвидено да се заустват в съществуващата канализация. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на гр. Гоце Делчев чрез подземно положена външна връзка. Транспортния достъп ще се осъществява по второстепенна улица.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане дърводелска работилница в УПИ XXXIV в кв. 246, образуван от имоти 3292 и 5148 по подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.7230 в местността „Панаирски ливади“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград