Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1078/2018

Понеделник, 26 Ноември 2018 13:03

Изх. №3435(1)/23.11.2018 г.

Уведомление за „Проектно предложение „Предотвратяване на щети по гори на община Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по мярка 8, подмярка 8.3. към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3435/03.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проектното предложение „Предотвратяване на щети по гори на община Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по мярка 8, подмярка 8.3. към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, с проектното предложение се предвижда изпълнение на предвидените мероприятия с Плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари, част от Горскостопанския план и плана за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Кресна, и в съответствие с противопожарните мероприятия предвидени с Лесоустройствения проект (ЛУП) на ДГС „Кресна“ за периода 2009 г. – 2019 г., без да се предвижда изпълнение на нови такива и/или изменение на предвидените противопожарни мероприятия, а именно:
• направа на нови лесокултурни прегради с обща дължина 5.6 км чрез почистване на горимите материали – мъртви и зелени, които могат да поддържат развитието на горски пожари (сухи треви, храсти, отпад от дървесна растителност). Направата на лесокултурни прегради е предвидено в следните отдели и подотдели: 4 „г“; 7 „д“, „з“, „и“; 8 „в“; 25 „г“; 51 „ж“; 55 „г“, „л“, „с“, „т“; 59 „б“; 60 „в“; 74 „з“, „м“; 110 „к“; 117 „г“; 118 „д“; 120 „е“, „и“, „р“; 123 „з“, „и“; 124 „ф“, „и“, „о“; 140 „р“;215 „з“, „с“; 216 „п“; 219 „д“; 222 „д“; 232 „х“; 234 „г“; 329 „б“; 334 „а“; 335 „л“; 363 „г“; 364 „к“; 399 „л“; 453 „а“, „б“, „в“, „г“, „е“;
• направа на нови минерализовани ивици около пътища, населени места и по периферията на гората с обща дължина около 6 км чрез почистване от всички горими материали до минералния почвен слой.
За ЛУП на ДГС „Кресна“ е проведена процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда и при условията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към него, приключила с Решение №106-ОС/2010 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с характер „съгласувам“.
За „Горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Кресна, област Благоевград“ с писмо с Изх. №74(1)/11.02.2014 г. на РИОСВ – Благоевград, възложителят е информиран, че за същия не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС, тъй като предвидените горскостопански дейности няма вероятност да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони.
Предвидените с проектното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което същото не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Проектното предложение няма да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Проектното предложение ще се реализира в границите на следните защитени като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., доп. и изм.); защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.) и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.042013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48 от 2013 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че дейностите, които се предвижда да се извършват чрез реализацията на проектното предложение са допустими спрямо режима на защитените зони BG0002003 „Кресна” и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, определен със заповедите им за обявяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проектното предложение дейности, както и че с реализирането им се цели изпълнение на противопожарни мероприятия, съгласувани чрез проведената процедура по чл. 31 от ЗБР за ЛУП на ДГС „Кресна“, не се създават условия и предпоставки за унищожаване и/или увреждане и трансформация на природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проектно предложение „Предотвратяване на щети по гори на община Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по мярка 8, подмярка 8.3. към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявеното проектно предложение „Предотвратяване на щети по гори на община Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по мярка 8, подмярка 8.3. към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград