Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1077/2018

Понеделник, 26 Ноември 2018 13:00

Изх. №3755(2)/22.11.2018 г.

Разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„СЕА КАРС“ ЕООД, ЕИК 101672621

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3755/29.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ и допълнителна информация към него с Вх. №3755(1)/19.11.2018 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Разширението на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приключила с Решение №БД-25-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С решението е преценено да не се извърша ОВОС, съобразено и с преценката, че същото няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в която попада.
Съгласно представената информация разширението на горецитираното инвестиционно предложение е свързано с промени в проектите решения за отопление на оранжерията посредством газификация на локално котелно помещение, което се предвижда да се захрани с бутилкова инсталация за компресиран газ (инсталация за трейлери). Предвижданията са свързани с изграждане на следните съоръжения и инсталации изцяло в обхвата на оранжерията, респективно в границите на имота:
• изграждане на газово стопанство, което се предвижда да се снабдява с компресиран природен газ посредством инсталация за трейлери;
• изграждане на котелно помещение с прилежащите му разпределителни групи, в което се предвижда да се монтира водогреен котел с топлинна мощност 1200 кW, вместо първоначално предвидения такъв с топлинна мощност 930 кW към който ще се монтира газова горелка с мощност 1250 кW, ;
• изграждане на тръбна отоплителна инсталация – 3 бр.
Също така се предвижда и обособяване на офис, стая за почивка и на две санитарно-битови помещения. Първоначалното предвиждане за поставяне на химически тоалетни отпада. Формираните битови отпадъчни води от санитарно-битовите помещения се предвижда да се отвеждат в новопредвидена за изграждане изгребна яма в рамките на имота.
Всички останали предвиждания на инвестиционното предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, оценени чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, в резултата на която е постановено горецитираното решение по преценяване на необходимостта от ОВОС не се променят.
Предвиденото разширение не е свързано с промяна на местоположението на първоначалното инвестиционно предложение и не предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуваща техническа и пътна инфраструктура, и извършването на изкопни работи и ползване на взрив.
Не са налични основания, така заявеното разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, тъй като не се променя вида на горивото за котела и не се очакват отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, предвид което не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Разширението на горепосоченото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с разширението дейности, както и че с осъществяването им не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство на видовете, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното „Разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград