Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1076/2018

Сряда, 21 Ноември 2018 15:28

Изх. №3961(1)/20.11.2018 г.

инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на автосервизно оборудване и инструменти за обект: „Автосервиз и шоурум в поземлен имот с идентификатор 43565.59.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„СЕА КАРС“ ЕООД, ЕИК 101672621

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3961/ 14.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на автосервизно оборудване и инструменти за обект: „Автосервиз и шоурум в поземлен имот с идентификатор 43565.59.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда доставка и монтаж на секционни автоматични врати, автосервизно оборудване и инструменти за обект: автосервиз и шоурум в поземлен имот с идентификатор 43565.59.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански. Същият е въведен в експлоатация с Удостоверение № 100/30.11.2005 г. за „Автосервиз и шоурум“ и Удостоверение № 9/18.05.2016 г. за „Пристройка и шоурум“ издадени от гл. архитект на община Сандански. Дейностите, които се извършват в автосервиза са: ремонт и подмяна на автомобилни възли и агрегати от каросерията, ходовата, трансмисионната и двигателната част, автотенекеджийска и автобояджийска дейност.
Предвидено е закупуване на следната техника:
- двуколонен асиметричен подемник „RAVAGLIOLI-KPX 337 W” – 2 бр.;
- двуколонен хидравличен подемник „RAVAGLIOLI-KPX 337 W”;
- четириколонен подемник “RAVAGLIOLI-RAV 4405L”;
- станция за смяна на фреон R1234 Clima 6000+;
- станция за климатици Clima 6000 Eco;
- хидравлична преса”OMCN” 30 т.с двускоростна ръчна помпа;
- подемник за агрегати”OMCN”;
- хидравличен повдигач ”OMCN”
- газоанализатор за разпознаване на газове: HFO1234,R134A,HC,R22;
- прахосмукачка”MAZZONI-VC3”;
- трифазна пароструйка “Karcher-HDS8/18-4C”;
- комбиниран уред за изсмукване и източване на масло „MECLUBE”
- комплект за наливане на масло “APAC-AP1742S”-пневматична;
- автоматична машина за смяна на работен флуид в роботизираните и автоматични скоростни кутии AGC 8200;
- инфрачервена лампа за изпичане на боя 3-5 секционна;
- ключ тип водопроводен;
- ключ тип водопроводен-алуминиев;
- ключ тип водопроводен с прави челюсти;
- инструмент за премахване на щипки – 2 бр.;
- комплект пили – 2 бр.;
- комплект инструменти „шестограм;
- комплект битове-100 бр.;
- инспекционна лампа без кабел – 3 бр.;
- инспекционнен фенер-LED – 2 бр.;
- професионална метър-рулетка – 3 бр;
- пневматичен де-нитач;
- пистолет за въздух – 3 бр.;
- хидравличен крик тип”Бутилка” – 2 бр.;
- колесен крик за катастрофирали автомобили;
- инспекционна количка – 3 бр.;
- хидравличен колесен крик тип”Крокодил” 3 т.;
- бързонагряващ поялник;
- комбинирани клещи – 2 бр.;
- комплект три клещи – 3 бр.;
- универсална сглобка-каре – 2. бр;
- комплект инструменти „шестограм” – 2 бр.;
- комплект отвертки;
- скоба за маслени филтри;
- пневматичен гайковерт – 2 бр.;
- комплект отвертки „шестограм”;
- комплект отвертки;
- комплект гаечни ключове 12 бр.;
- комплект гаечни ключове 5 бр.;
- комплект трезчотка с вложки 23 бр.;
- комплект трезчотка с вложки 56 бр.;
- комплект чукове – 2 бр.;
- комплект специализирани клещи 4 бр.;
- комплект специализирани клещи 5 бр.;
- празен шкаф инструментален с две чекмеджета – 2 бр.;
- многофункционална количка;
- колички за инструменти-празни – 3 бр.;
- аналогов манометър с редуцир винтил – 2 бр.;
- устройство за подаване на стартов ток 12V-4600 A, 24V-2300 A;
- комплект за източване на масло;
- пневматично устройство за издърпване на вдлъбнатини в ламарината;
- пневматично ренде “Chicago pneumatic 7268”;
- ротационна полираща машина FESTOOL SPINEX RAP 150-електрическа;
- пневматична нитачка „Chicago pneumatic 9882”;
- ексцентричен шлайф с безчетков мотор ETS EC 150/3A EQ – 2 бр.;
- прахосмукачка за шлайф машина FESTOOL CLEANTEC CTL 26;
- прахосмукачка за шлайфмашина FESTOOL CLEANTEC CTL 26E;
- бояджийски пистолет SATA jet 5000 – 2 бр.;
- бояджийски пистолет SATA 100 HVLP;
- резервни дюзи за пистолет 1 бр.;
- песъкоструйка пневматична MAXWELL-38л.;
- бояджииска камера USI ITALIA;
- вентилирани работни места със странично обдухване USI ITALIA – 2 бр.;
- секционна врата с промишлен електродвигател и бутон за управление– 5 бр.;
- секционна врата с промишлен електродвигател и бутон за управление– 2 бр.;
- вградена пешеходна врата – 4 бр.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най – близо e разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на автосервизно оборудване и инструменти за обект: „Автосервиз и шоурум в поземлен имот с идентификатор 43565.59.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград