Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1074/2018

Сряда, 21 Ноември 2018 15:22

Изх. №3982(1)/19.11.2018 г.

уведомление за “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Симитли“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“.

Възложител:ТП „ДГС – СИМИТЛИ“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3982/15.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.)., Ви уведомявам за следното:
План – извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Симитли“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Плана предвижда извеждане на селекционна сеч в семепроизводствени градини с цел намаляване на пълнотата, оформяне на короната и подобряване количеството и качеството на репродуктивния материал в отдели 374/г (култура от черен бор10 на възраст 20 г., пълнота 0,6, бреза, бб, зд) и 377/ф (склопена култура от бял бор10 на възраст 20 г., пълнота 0,9).
Гореописаните подотдели не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попада в границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвидените дейности с плана не противоречат на режимите на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването и.
Така заявеният план и предвидените в него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Симитли“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград