Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1067/2018

Сряда, 21 Ноември 2018 15:08

Изх. №3914(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда със стоматологични кабинети и офиси в УПИ II-1606, кв. 220 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград (имот с идентификатор 04279.613.284 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: И. А. К..

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3914/12.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда със стоматологични кабинети и офиси в УПИ II-1606, кв. 220 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград (имот с идентификатор 04279.613.284 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено съществуващата жилищна сграда в горепосочения имот, представляващ урбанизирана територия с площ 273 м2 да бъде премахната и на нейно място да бъде изградена жилищна сграда със стоматологични кабинети и офиси. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура (ел.провод, водопровод и канал). Транспортния достъп ще се осъществява по ул. „Д-р Христо Татарчев“, граничеща с имота
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г..
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда със стоматологични кабинети и офиси в УПИ II-1606, кв. 220 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград (имот с идентификатор 04279.613.284 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград